Proefgebied voor weidevogels langs de Regge: Hof helpt mee

ENTER - Bedreigde weidevogels krijgen de ruimte in een nieuw proefgebied in het Reggedal bij Enter. Het initiatief van de Twentse ondernemer Maurice Roetgering, die de natuurwaarden in zijn geboortestreek in ere herstelt, komt tot stand in samenwerking met de Stichting Weidevogels Hof van Twente en de stichting voor agrarisch natuurbeheer Collectief Midden Overijssel.

Vijf hectare natuurgebied in het oude beekdal van de Regge mag zich verder ontwikkelen als plasdrasgebied, in een poging om de flora en fauna van weleer voor iedereen zichtbaar terug te brengen. Het project wordt financieel ondersteund door Rabobank Rijssen – Enter, Aqua+ en Coulisse. Al jaren neemt de vogelstand in Nederland schrikbarend af. Intensieve landbouw gaat niet goed samen met behoud van biodiversiteit. Vele soorten hebben het moeilijk, vooral de weidevogels. Hiertoe behoren steltlopers als de grutto, kievit, wulp, tureluur en scholekster, maar ook de patrijs, graspieper, gele kwikstaart en veldleeuwerik. Zelfs waar goedwillende boeren pas later in het voorjaar maaien om nesten te sparen, blijkt het in de praktijk lastig om genoeg tijd, rust en ruimte te bieden en deze bedreigde soorten weer een echte kans te gunnen. Vossen en kraaien hebben het op de eieren en kuikens voorzien. De weidevogelkuikens die nog wel ter wereld komen, zoeken snel een veilig heenkomen op ‘niet-productieve’ grond: slootkanten en akkerranden waar nog wel natuurlijke begroeiing en insecten zijn te vinden.

Grote plannen
In samenwerking met het waterschap Vechtstromen, gemeente Hof van Twente en Provincie Overijssel kwamen grote plannen tot stand. Een nieuw natuurgebied van ruim 27 hectare sluit aan op bestaand natuurgebied en zal in de toekomst volop ruimte bieden aan biodiversiteit. Vijf hectare mag zich verder ontwikkelen als plasdrasgebied in het oude beekdal van de Regge. Hier kan de rivier voortaan overstromen en de ideale omstandigheden voor weidevogels creëren. Het proefgebied is ingericht naar de adviezen van de Stichting Weidevogels Hof van Twente en de stichting voor agrarisch natuurbeheer Collectief Midden Overijssel. Aan het einde van elke zomer zal een maaisel met bloemen en kruiden uit kwelgebieden worden verspreid langs de Regge over een lengte van ruim twaalf kilometer langs het dorp Enter, in een poging flora en fauna van weleer zichtbaar te maken.

Meer berichten